Национальная культура казахов

Казахская культура является отражением истории кочевого народа. Тысячи лет кочевые племена кочевали по казахским степям, формировали свое неповторимое мировоззрение, создавали свои традиции, взаимодействовали с соседними народами и культурами.

Основными культурными ценностями казахов являются уважение к старшим, миролюбие и толерантность, открытость к общению, гостеприимство и стремление жить в гармонии с окружающим миром.

Кииз уй - казахская юрта.

Казахская юрта – жилище кочевников. Это замечательное изобретение наших предков-кочевников – удобный и практичный дом, очень подходящий образу жизни, природе и климатическим условиям. Юрта легко разбирается и перевозится лошадьми или верблюдами. Она состоит из трех элементов, соединявшихся вместе: решеток (кереге), образующих стены юрты; купола из жердей (юк), крыши юрты; и вершины (шанырак), служащего потолочным окном.

Музыка и музыкальные инструменты.

На протяжении большей части своей истории музыкальная культура Казахстана основывалась на фольклоре и не имела нот. Музыка передается от учителя к ученику, из поколения в поколение и часто импровизируется. В XV-XVIII веках происходило становление казахского музыкального жанра - кюй. Музыкант исполнил эпическое произведение на домбре (казахский ударный инструмент) и раскрыл тайны былин, легенд и сказок. Самый известный музыкант - Даулеткерей (19 век).

Национальные игры

Это казакша курес (казахская борьба), байга (скачки на большие дистанции – 25, 50 или 100 км), кокпар (всадники пытаются схватить и вырвать друг у друга козлиную тушку), кыз-куу (догони девушку), и алты бакан (качели на шести столбах).

Информация с описанием взята из advantour.com/ www.eco-tourism.kz/. Изображение взято из advantour.com

Қазақ мәдениеті көшпелі халықтың тарихының көрінісі. Мыңдаған жылдар бойы көшпелі тайпалар қазақ даласын кезіп, өзіндік қайталанбас дүниетанымын қалыптастырды, өзіндік салт-дәстүрін қалыптастырды, көршілес халықтармен, мәдениеттермен араласты.

Қазақтардың басты мәдени құндылықтары – үлкенге құрмет, татулық пен төзімділік, қарым-қатынасқа ашықтық, қонақжайлылық және сыртқы әлеммен үйлесімді өмір сүруге ұмтылу.

Киіз үй - қазақтың киіз үйі.

Қазақтың киіз үйі – көшпенділердің баспанасы. Біздің көшпелі ата-бабаларымыздың бұл тамаша өнертабысы - өмір сүру салтына, табиғат пен климаттық жағдайларға өте қолайлы ыңғайлы және практикалық үй. Киіз үй оңай бөлшектеліп, атпен немесе түйемен тасымалданады. Ол бір-бірімен байланысқан үш элементтен тұрады: киіз үйдің қабырғаларын құрайтын торлар (кереге); сырықтан жасалған күмбездер (юк), киіз үйдің шатыры; және төбелік терезе қызметін атқаратын үсті (шаңырақ).

Музыка және музыкалық аспаптар.

Тарихының көп бөлігінде Қазақстанның музыка мәдениеті фольклорға негізделген және ноталары болмаған. Музыка мұғалімнен шәкіртке, ұрпақтан ұрпаққа беріліп, көбінесе импровизацияланған. XV-XVIII ғасырларда қазақтың музыкалық жанры – күйдің қалыптасуы орын алды. Музыкант домбырада (қазақтың соқпалы аспабы) эпикалық шығарма орындап, эпос, аңыз, ертегілердің сырын ашты. Ең атақты күйші – Дәулеткерей (19 ғ.).

Ұлттық ойындар

Бұл – қазақша күрес (қазақша күрес), бәйге (алысқа жүгіру – 25, 50 немесе 100 шақырым), көкпар (шабандоздар бір-бірінен ешкі етін жұлып алуға тырысады), қыз-қуу (қыз қуып жету) , және алты бақан (алты бағанадағы әткеншек).

Информация с описанием взята из advantour.com/ www.eco-tourism.kz/. Изображение взято из advantour.com